Johdanto Yleiskartoitus Fyysinen työympäristö Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaaratekijät Fyysinen kuormittuminen Psykososiaalinen kuormittuminen Yhteenveto
Työkalu arjen riskien kartoittamiseen

ArkiArvi on työkalu pienen työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskien lähtötason kartoittamiseen. Työturvallisuus- ja työterveysriskin arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia sekä tarvittaessa päätöksiä toimenpiteistä riskien poistamiseksi ja hallitsemiseksi. Lähtötason kartoittamisella kerätty tieto antaa kokonaiskuvan työpaikan turvallisuustasosta ja lähtökohdat suunnitelmalliselle riskien arvioinnille ja tavoitteelliselle työsuojelutoiminnalle.

ArkiArvi soveltuu:
  • Työpisteiden ja työkohteiden vaarojen tunnistamiseen
  • Työturvallisuuskorttikoulutuksen tueksi
  • Tilaaja-toimittaja -yhteistyöhön
  • Ohjaamaan ennakoivaan havainnointiin
Lisätietoja riskien arvioinnista

ArkiArvilla riskien arviointi tehdään vaiheittain seuraavasti:
 
1. Yleiskartoitus

Yleiskartoitus työsuojelun järjestämisestä yrityksessä.
2. Tunnistus ja arviointi

Arvioidaan riskit aiheittain asteikolla:
Riski olemassa
Riski hallinnassa
Ei riskiä
3. Yhteenveto

Yhteenveto havaituista riskeistä aiheittain sekä järjestetty lista riskeistä.
4. Tulostus

Yhteenveto voidaan haluttaessa tallentaa PDF- tai MS Excel -tiedostona.
 
Tunnistus ja arviointi

Riskit arvioidaan neljässä vaaratekijäluokassa: fyysinen työympäristö, fysikaaliset, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, fyysinen kuormittuminen, psykososiaalinen kuormittuminen.

Arvioitavien vaaratekijöiden kohdalle on kirjattu esimerkkeinä tyypillisiä kyseisen vaaran aiheuttamia vaaratilanteita.

Tunnistus ja arviointi tehdään asteikolla:

Riski olemassa
Vaaratekijä tunnistettu ja sen aiheuttaman riskin poistaminen tai pienentäminen hallittavalle tasolle edellyttää toimenpiteitä
Riski hallinnassa
Vaaratekijä tunnistettu ja sen aiheuttama riski on hallinnassa
Ei riskiä
Vaaratekijää ei esiinny kyseisellä työpaikalla

Lisätieto –kenttään kuvataan lyhyesti enintään 1000 merkillä oman työpaikan tunnistettuihin vaaratekijöihin liittyviä vaaratilanteita. Tärkeää on kirjata myös ne työpaikan vaaratekijät, joiden aiheuttama riski on hallinnassa. Näin saadaan yhteenvetona kokonaiskuva työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskeistä sekä keskeisistä kehittämiskohteista. Riskien arvioinnin tarkoituksena ei ole kirjata vain puutteita.

ArkiArvilla tehdystä arvioinnista voi tallentaa yhteenvedon PDF- ja Excel-tiedostona. PDF tiedoston vaaratekijän lisätieto on rajoitettu 35:een riviin. Excel-tiedostoa voi hyödyntää tehdyn riskien arvioinnin pohjalta päätettyjen jatkotoimien kirjaamiseen ja seurantaan.

Tervetuloa tekemään riskien kartoitusta!
 
Seuraava

Nomis ServiceDesk, 010 7340 240, .

Copyright © 2020 Nomis Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.